પશ્ચિમ રેલવેએ ખાસ ભાડા સાથે સમર સ્પેશિયલ ટ્રેનોની 13 જોડીની ફ્રિકવન્સી લંબાવી છે. ટ્રેન નંબર 09007 બાંદ્રા ટર્મિનસ – ભિવાની વીકલી સ્પેશિયલને 28 જુલાઈ સુધી સૂચિત કરવામાં આવી હતી. હવે તે 24 નવેમ્બર સુધી ચાલશે. ટ્રેન નંબર 09008 ભિવાની – બાંદ્રા ટર્મિનસ વીકલી સ્પેશિયલ 29 જુલાઈ સુધી સૂચિત કરવામાં આવી હતી. હવે તે 25 નવેમ્બર સુધી ચાલશે.

જયારે, 09037 બાંદ્રા ટર્મિનસ – બાડમેર સાપ્તાહિક વિશેષને 29 જુલાઈ સુધી સૂચિત કરવામાં આવ્યું હતું. હવે તેને 25મી નવેમ્બર સુધી લંબાવવામાં આવી છે. 09038 બાડમેર – બાંદ્રા ટર્મિનસ વીકલી સ્પેશિયલ 30 જુલાઈ સુધી સૂચિત કરવામાં આવ્યું હતું. તે હવે 26 નવેમ્બર સુધી ચાલશે. ટ્રેન નંબર 09039 બાંદ્રા ટર્મિનસ – અજમેર સુપરફાસ્ટ વીકલી સ્પેશિયલ 27 જુલાઈ સુધી સૂચિત કરવામાં આવી હતી. તે હવે 30 નવેમ્બર સુધી ચાલશે.

09040 અજમેર-બાંદ્રા ટર્મિનસ સુપરફાસ્ટ સાપ્તાહિક વિશેષને 28 જુલાઈ સુધી સૂચિત કરવામાં આવ્યું હતું. તે હવે 1 ડિસેમ્બર સુધી ચાલશે. 09067 બાંદ્રા ટર્મિનસ – ઉદયપુર સિટી સુપરફાસ્ટ વીકલી સ્પેશિયલ 25 જુલાઈ સુધી સૂચિત કરવામાં આવ્યું હતું. તે હવે 28 નવેમ્બર સુધી ચાલશે. 09068 ઉદયપુર શહેર – બાંદ્રા ટર્મિનસ સ્પેશિયલ 29 નવેમ્બર સુધી ચાલશે.