રાજ્યમાં ધોરણ-૧૦ અને ૧ર ની તમામ શાખાના વિદ્યાર્થીઓની ગુજરાત બોર્ડની પરીક્ષા આજથી શરૂ થઈ રહી છે. જ્યારે આ પરીક્ષા માટે અંદાજે 14.92 લાખથી વધુ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા બોર્ડની પરીક્ષા અપાશે. તેને લઈને એક વાત તો સ્પષ્ટ છે કે, કોરોનાના કહેર ઓછો થતા વિદ્યાર્થીઓ હવે પરીક્ષા આપવા જવાના છે.

એવામાં આજે ધોરણ-10 માં પ્રથમ ભાષાનું પેપર રહેલ છે. ધોરણ-10 માં આજે ગુજરાતી, અંગ્રેજી, હિન્દી, મરાઠી, ઉર્દુ, સિંધી, તામિલ, તેલગુનું પેપર રહેશે. ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહમાં આજે સહકાર પંચાયત, નામના મુલતત્વો રહેલા છે. ધોરણ 12 સાયન્સમાં આજે ભૌતિક વિજ્ઞાનનું પેપર રહેશે.

ધોરણ-૧૦ ની બોર્ડની પરીક્ષા માટે સમગ્ર રાજ્યમાંથી ૯,૬૪,૫૨૯ પરીક્ષાર્થીઓ પરીક્ષા આપનાર છે. પરીક્ષા તા.૨૮/૦૩/૨૦૨૨ થી તા.૦૯/૦૪/૨૦૨૨ સુધી ૧૦:૦૦ કલાકથી ૧૩:૧૫ કલાક દરમ્યાન યોજાશે. સમગ્ર રાજ્યમાં ૮૧ ઝોન, ૯૫૮ પરીક્ષા કેન્દ્રો, ૩,૧૮૨ પરીક્ષા સ્થળો અને ૩૩,૨૩૧ પરીક્ષા ખંડોનો ઉપયોગ થનાર છે.

ધોરણ-૧૨ ની બોર્ડની પરીક્ષા માટે સમગ્ર રાજ્યમાંથી ધોરણ-૧૨ વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં ૧,૦૮,૦૬૭ પરીક્ષાર્થીઓ અને ધોરણ ૧૨ સામાન્ય પ્રવાહમાં ૪,૨૫,૮૩૪ પરીક્ષાર્થીઓ પરીક્ષા આપનાર છે. ધોરણ-૧૨ વિજ્ઞાન પ્રવાહની પરીક્ષા તા.૨૮/૦૩/૨૦૨૨ થી તા.૦૮/૦૪/૨૦૨૨ સુધી ૩:૦૦ કલાકથી ૬:૩૦ કલાક દરમ્યાન યોજાશે.

ધોરણ-૧૨ સામાન્ય પ્રવાહની પરીક્ષા તા.૨૮/૦૩/૨૦૨૨ થી તા.૧૨/૦૪/૨૦૨૨ સુધી કેટલાક વિષયો માટે ૧૦:૩૦ કલાકથી ૧:૪૫ કલાક અને કેટલાક વિષયો માટે ૩:૦૦ થી ૬:૧૫ દરમ્યાન યોજાશે. સમગ્ર રાજ્યમાં ધોરણ-૧૨ માટે ૫૬ ઝોન, ૬૬૭ પરીક્ષા કેન્દ્રો, ૧,૯૧૨ પરીક્ષા સ્થળો અને ૧૯,૦૨૬ પરીક્ષા ખંડોનો ઉપયોગ થનાર છે.