રાજ્યમાં ધોરણ-૧૦ અને ૧રની તમામ શાખાના વિદ્યાર્થીઓની ર૮ માર્ચથી ગુજરાત બોર્ડની પરીક્ષાની શરૂત થવાની છે. તેને લઈને તૈયારીઓ શરુ કરી દેવામાં વી છે. જ્યારે  પરીક્ષા માટે અંદાજે 14.92 લાખથી વધુ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા બોર્ડની ફાઇનલ પરીક્ષાની તૈયારીઓ પુરજોશથી કરવામાં વી રહી છે. એવા બાબતમાં એક મોટી જાણકારી સામે વી છે. બોર્ડની પરીક્ષાને લઈને સરકાર દ્વારા કેટલાક સખ્ત નિયમો બનાવવામાં વ્યા છે.

બોર્ડની પરીક્ષા સમયે સ્કૂલના સંચાલક કે ટ્રસ્ટીઓની સ્કૂલમાં નો એન્ટ્રી રાખવામાં વેલી છે. 28 માર્ચથી 12 એપ્રિલ સુધી બોર્ડની પરીક્ષા ચાલશે. બોર્ડની પરીક્ષામાં પ્રિન્સિપાલ, શિક્ષકો અને બિન શૈક્ષણીક કર્મચારીઓ જ હાજર રહી શકશે. સ્કૂલના ટ્રસ્ટી કે સંચાલકો બોર્ડની પરિક્ષા દરમિયાન શાળામાં જઈ નહિ શકે.

તેની સાથે રાજ્યમાં બોર્ડની પરીક્ષા પતા વિદ્યાર્થીઓનું 9 પ્રિન્સિપાલ ચાર્ય કાઉન્સિલ કરશે. અમદાવાદના 9 ચાર્યોના કાઉન્સિલ માટેના નામ બોર્ડ દ્વારા જાહેર કરવામાં વ્યા છે. જેમાં 2 રિટાયર્ડ અને 7 વર્તમાન ચાર્યો સવારે 9 થી રાત્રે 8 કલાક સુધી વિદ્યાર્થીઓના પ્રશ્નો સાંભળશે. ચાર્યોના પર્શનલ મોબાઈલ પર પરીક્ષા પતા વિદ્યાર્થીઓ કોલ કરી શકશે.

પ્રાપ્ત માહિતી મુજબ જાણવા મળ્યું છે કે, ધોરણ-૧૦ માં અદાજિત ૯.૭૦ લાખની જુબાજુ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા પરીક્ષામાં બેસવા માટે ફોર્મ ભરવામાં વ્યા હતા. જ્યારે ધોરણ-૧ર સામાન્ય પ્રવાહમાં કુલ ૪ લાખ રર હજાર કરતા વધુ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા ફોર્મ ભર્યાં હોવાનું સામે વ્યું છે  સિવાય ધોરણ-૧ર વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં એક લાખ જેટલાં ફોર્મ ભરવામાં વ્યા છે. ઓમિક્રોનનો કહેર વધતા પરીક્ષાને પાછી ખેંચવામાં વી હતી. એવામાં હવે ર૮ માર્ચથી ગુજરાત બોર્ડની પરીક્ષાની શરૂત થશે.