ગુજરાતમાં સતત કોરોનાનો કાળો કહેર જોવા મળી રહ્યો છે. ગુજરાતમાં સતત કોરોનાના છેલ્લા થોડા દિવસોથી સતત વધારો જોવા મળ્યો છે. ગુજરાતમાં છેલ્લા થોડા દિવસો...